ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Formulár pre zadanie požiadavky ohľadom GDPR (zmena údajov, odhlásenie noviniek, a iné...)

Ochrana dat - GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 

Prevádzkovateľom Informačného systému je:

Dušan Spuchlák – Drogéria, vinohradnícke a záhradkárske potreby
Sasinkova 75/11
901 01 Malacky
Slovenská republika
 
IČO: 14055864
DIČ: 1020218881
IČ DPH: SK1020218881

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov: kontaktovanie pre marketing a zbieranie cookies
 2. Zoznam spracúvaných osobných údajov:
  1. meno a priezvisko
  2. kontaktné údaje
  3. kontaktné adresy
  4. cookies
 3. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na Stránke poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.
 4. Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby: Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla.
 5. Osobné údaje dotknutá osoba do Informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe viacerých právnych základoch: predzmluvné vzťahy, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Neskôr u existujúcich klientoch pri zasielaní užitočných informácií na základe oprávneného záujmu. Ďalej na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, keď nie je možnosť iného právneho základu. Čas platnosti súhlasu za účelom marketingu poskytuje dotknutá osoba na 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu pričom dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať odvolať, a to písomnou formou doporučene na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa.
 6. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely: Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely a použije e-mailovú adresu dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv. newsletterov). Pre existujúcich zákazníkov na základe oprávneného záujmu a nových zákazníkov na právnom základe súhlasu so spracúvaním údajov na dobu určitú 5 rokov.
 7. Forma zverejnenia: Osobné údaje dotknutých osôb sa nikde nezverejňujú.
 8. Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 9. Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Prevádzkovateľ pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).
 • Určená zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov spoločnosti je Peter Jurák, DPO@webpomoc.sk

 

Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.


Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

 

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 
 

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a oznámime Vám presnú dobu uchovávania týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.

 

Prečo Prevádzkovateľ používa cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google.

 

Základné a prevádzkové cookies Prevádzkovateľa

Tieto súbory využíva Prevádzkovateľ na zapamätanie si prihlásenia do Prevádzkovateľ.sk a ďalších pridružených webov, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.

 

Cookies tretích strán

Prevádzkovateľ využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Spoločnosť Prevádzkovateľa, ako prevádzkovateľ stránky nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

 

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

 

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

 

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

 

Zoznam cookies na webe

Nevyhnutne potrebné cookies

Cookie

Doména

Cesta

Typ

Expirácia

Opis

_hjFirstSeen

More info

.spuchlak.sk

/

First-party

30 minutes

Súbor cookie je nastavený tak, aby Hotjar mohol sledovať začiatok cesty používateľa pre celkový počet relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné informácie.

 

 

 

 

 

 

_hjIncludedInSessionSample

More info

www.spuchlak.sk

/

First-party

2 minutes

Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar, či je daný návštevník zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácie vašej stránky

 

 

 

 

 

 

_hjAbsoluteSessionInProgress

More info

.spuchlak.sk

/

First-party

30 minutes

Súbor cookie je nastavený tak, aby Hotjar mohol sledovať začiatok cesty používateľa pre celkový počet relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné informácie.

 

 

 

 

 

 

Výkonnostné cookies

Cookie key

Doména

Cesta

Typ

Expirácia

Opis

_gat_UA-42151128-1

More info

.spuchlak.sk

/

First-party

1 minute

Ide o súbor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvok vzoru v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej lokality, na ktoré sa vzťahuje. Je to variácia súboru cookie _gat, ktorý sa používa na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokou návštevnosťou.

 

 

 

 

 

 

_ga

More info

.spuchlak.sk

/

First-party

2 years

Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics – čo je významná aktualizácia bežnejšie používanej analytickej služby Google. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej požiadavke na stránku a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady stránok.

 

 

 

 

 

 

_gid

More info

.spuchlak.sk

/

First-party

1 day

Tento súbor cookie je nastavený službou Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránok.

 

 

 

 

 

 

_ga_BLP5C540S6

More info

.spuchlak.sk

/

First-party

2 years

Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na zachovanie stavu relácie.

 

 

 

 

 

 

Zacielenie na cookies

Cookie

Doména

Cesta

Typ

Expirácia

Opis

IDE

More info

.doubleclick.net

/

Third-party

1 year

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Doubleclick a poskytuje informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku a akúkoľvek reklamu, ktorú koncový používateľ mohol vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.

 

 

 

 

 

 

NID

More info

.google.sk

/

Third-party

6 months 3 days

Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Google), aby vám pomohla vytvoriť profil vašich záujmov a zobrazovať vám relevantné reklamy na iných stránkach.

 

 

 

 

 

 

sid

More info

www.spuchlak.sk

/

First-party

Session

Toto je veľmi bežný názov súboru cookie, ale ak sa nachádza ako súbor cookie relácie, pravdepodobne sa použije na správu stavu relácie.

 

 

 

 

 

 

NID

More info

.google.com

/

Third-party

6 months 3 days

Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Google), aby vám pomohla vytvoriť profil vašich záujmov a zobrazovať vám relevantné reklamy na iných stránkach.

 

 

 

 

 

 

test_cookie

More info

.doubleclick.net

/

Third-party

15 minutes

Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Google), aby zistila, či prehliadač návštevníka webovej stránky podporuje súbory cookie.

 

 

 

 

 

 

_gcl_au

More info

.spuchlak.sk

/

First-party

3 months

Používa ho Google AdSense na experimentovanie s efektívnosťou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby

 

 

 

 

 

 

Funkčné cookies

Cookie key

Doména

Cesta

Typ

Expirácia

Opis

language

More info

www.spuchlak.sk

/

First-party

Session

S týmto názvom je spojených mnoho rôznych typov súborov cookie a vo všeobecnosti sa odporúča podrobnejší pohľad na to, ako sa používa na konkrétnej webovej lokalite. Vo väčšine prípadov sa však pravdepodobne použije na ukladanie jazykových preferencií, prípadne na poskytovanie obsahu v uloženom jazyku. Tu uvedená kategória ICC je založená na tomto použití.

 

 

 

 

 

 

Nezaradené cookies

Cookie key

Doména

Cesta

Typ

Expirácia

Opis

_hjSession_2349457

More info

.spuchlak.sk

/

First-party

30 minutes

 

 

 

 

 

 

 

sid_key

More info

www.spuchlak.sk

/

First-party

Session

 

 

 

 

 

 

 

cookie_consent_level

More info

www.spuchlak.sk

/

First-party

2 months 2 days

 

 

 

 

 

 

 

_hjSessionUser_2349457

More info

.spuchlak.sk

/

First-party

1 year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o oprávnenom zaujme pre marketing u klientov:

Naša spoločnosť vykonáva  posúdenie proporcionality oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k záujmom a základným právam a slobodám dotknutých osôb a vo vzťahu k primeranému očakávaniu dotknutých osôb. Toto Posúdenie sa týka informačného systému marketingu - zasielania noviniek existujúcim klientom.

 

Spracúvame hlavne kontaktné údaje a to e-mail a telefón. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov v IS je informovanie klienta o zmenách a novinkách v spoločnosti. Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov na uvedený účel za nevyhnutné, nakoľko sú údaje potrebné aj pri informovaní klientov o dôležitých informáciách ako je zmena rozvrhu otváracích hodín napríklad.

 

Prevádzkovateľ po dôkladnom preskúmaní proporcionality oprávneného záujmu má za to, že základné práva a slobody dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ si plní všetky svoje právom EÚ a Členského Štátu stanovené povinnosti, prijal primerané technické a organizačné opatrenia a náležite preskúmal proporcionalitu oprávneného záujmu vo vzťahu k právam, slobodám a primeraným očakávaniam dotknutých osôb.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v IS pre účely, ktoré sú vo vzťahu k právam dotknutých osôb proporcionálne.

 

Práva dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Ak chcete u správcu uplatniť svoje právo, ako bolo popísané vyššie, kliknite na odkaz pre vytvorenie požiadavky:

 

PODPORA

V prípade problémov alebo ak máte iné technické otázky kontaktujte náš servisný team od 8:00 do 16:00:

Pre zmenu, storno alebo reklamáciu:

Tel.: +421 911 016 340

Pre technické info ohľadne produktov:

Tel.: +421 911 118 518
Mail.: objednavky@spuchlak.sk